Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 7: Let's Learn - Nguyễn Thị Oanh Ly

Vocabulary:
An orange: quả cam
A banana: quả chuối
A soda: nước giải khát
A milkshake: sữa trứng
A cookie: bánh dẹt nhỏ
A sandwich: bánh xăngđuých
An egg: quả trứng
A salad: xà lách

ppt 14 trang datvu 06/07/2024 30
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 7: Let's Learn - Nguyễn Thị Oanh Ly", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 7: Let's Learn - Nguyễn Thị Oanh Ly

Bài giảng môn Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 7: Let's Learn - Nguyễn Thị Oanh Ly
 Minh Hoa primary school
 NG CÁC T
 MỪ HẦY
 ÀO C
 H ÁC
 C C
 T ễ
 IỆ
 L V
 Ề
 T
 Ệ D
 I Let's Learn EnglishỰ 
 H
 G
 N
 I
 Grade 4/2-Book Ờ 1B
 Teacher: Nguyen Thi Oanh Ly Friday, January 11th , 2013
Practice the 
 words
I/ Vocabulary:
 Vừ Thị Thoa 5/8/2024 An orange A banana A sand wich
A cookie Listen and repeat: Game - Learn the new words by heart.
-Prepare Practice the sentence 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tieng_anh_lop_4_unit_7_lets_learn_nguyen_thi_o.ppt