Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Bài: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Nguyễn Minh Quốc

Nêu các bước giải bài toán: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ?
Bước 1: Vẽ sơ đồ
Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau:
( Số phần của số lớn trừ Số phần của số bé)
Bước 3: Tìm giá trị 1 phần:
(Hiệu 2 số: hiệu số phần bằng nhau)
Bước 4: Tìm số bé:
( Lấy giá trị 1 phần nhân số phần của số bé)
Bước 5: Tìm số lớn:
(Lấy giá trị 1 phần nhân số phần của số lớn)

ppt 18 trang datvu 06/07/2024 30
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Bài: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Nguyễn Minh Quốc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Bài: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Nguyễn Minh Quốc

Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Bài: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó - Nguyễn Minh Quốc
 Họ
 Tiểu c Min
 ng h H
 ờ ũ
 rư a
T
 Toỏn 4/2
 G
 c
 iỏo uố
 viờn : Ngyễn Minh Q
KÍNH CHÀO QUí THẦY, Cễ KIỂM TRA BÀI CŨ
Nờu cỏc bước giải bài toỏn: Tỡm 2 số khi biết tổng 
 và tỉ số của hai số đú ?
 Tró lời :
 Bước 1: Vẽ sơ đồ
➢ Bước 2: Tỡm tổng số phần bằng nhau
➢ (lấy số phần của số lớn cộng với số phần của số bộ )
 Bước 3: Tỡm số bộ
 (lấy tổng chia cho tổng số phần rồi nhõn cho số phần của số bộ)
 Bước 4: Tỡm số lớn (lấy tổng trừ đi số bộ vừa tỡm được) Thứ , ngày thỏng năm 
TèM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ Để 
 Bài toỏn 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai 
 số đú là 3 . Tỡm hai số đú ?
 5 3
Bài toỏn 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đú là . 
Tỡm hai số đú ? 5
 Bài giải:
 ? 
 24 (hiệu của hai số)
 Số bộ: ? 
 Số lớn:
 Hiệu số phần bằng nhau là:
 5 - 3 = 2 (phần)
 Số bộ là:
 24:2 x 3 = 36 
 Số lớn là:
 36+24 = 60
 Đỏp số : Số bộ : 36 ; Số lớn : 60 Thứ , ngày thỏng năm 
 Đề bài cho ta biết 
 Đề bài cho tanhững biết : Một gỡ ? hỡnh 
 chữ nhật cú chiều dài hơn 
 chiềuĐề rộng bàiVậy 12cm yờu đề cầu,vàbài chiềuta 
 tỡm sốtoỏn đo7 yờuchiều cầu dài 
 dài bằngvà chiềuta tỡmchiều rộnggỡ ? rộng
 4 Nờu cỏc bước giải bài toỏn:Tỡm 2 số khi biết hiệu và tỉ 
 số của hai số đú ?
 Trả lời
 ➢ Bước 1: Vẽ sơ đồ
 ➢ Bước 2: Tỡm hiệu số phần bằng nhau:
 ( Số phần của số lớn trừ Số phần của số bộ)
 ➢ Bước 3 : Tỡm số bộ:( lấy hiệu của 2 số chia cho 
 hiệu số phần bằng nhau rồi nhõn với số phần của số bộ)
 ➢ Bước 4: Tỡm số lớn (lấy hiệu của 2 số cộng với 
 số bộ vừa tỡm được )
 Bài1: Số thứ nhất kộm số thứ hai là 123. Tỉ số 
của hai số đú là 2 . Tỡm hai số đú.
 5
 ? Bài giải:
Số thứ nhất: 123
Số thứ hai:
 ? 
 Hiệu số phần bằng nhau:
 5 - 2 = 3 (phần)
 Số thứ nhất là:
 123 : 3 x 2 = 82
 Số thứ hai là:
 123 + 82 = 205
 Đỏp số: Số thứ nhất :82; Số thứ hai :205 Dặn dũ
Về nhà làm bài tập: 2, 3 trang 151 Hỏt
Khỏm Phỏ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_4_bai_tim_hai_so_khi_biet_hieu_va_ti.ppt