Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 3 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa

Phần I: Lý thuyết ( 5điểm)
1. Có mấy loại máy tính thường gặp: (0.5 đ)
 a. 2
 b. 3
 c. 4
 d. 5
2. Nháy đúp chuột là: (0.5 đ)
 a. Nháy nút trái 1 lần
 b. Nháy nút trái 2 lần
 c. Nháy nút trái 3 lần
 d. Nháy nút trái 4 lần
3. Những hình vẽ nhỏ trên màn hình nền của máy tính được gọi là: (0.5 đ)
 a. Màn hình
 b. Biểu tượng
 d. Chuột
 c. Bàn phím
doc 3 trang datvu 08/05/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 3 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 3 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa

Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 3 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa
 Thứ .ngày . tháng.. năm 2012
Trường: TH Minh Hoà ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Họ tên: . Môn: Tin Học 
Lớp: 3. Thời gian:40 phút
 Điểm Lời Phê 
 LT:
 TH:
 Phần I: Lý thuyết ( 5điểm)
 1. Có mấy loại máy tính thường gặp: (0.5 đ) 
 a. 2 c. 4 
 b. 3 d. 5 
 2. Nháy đúp chuột là: (0.5 đ)
 a. Nháy nút trái 1 lần c. Nháy nút trái 3 lần 
 b. Nháy nút trái 2 lần d. Nháy nút trái 4 lần 
 3. Những hình vẽ nhỏ trên màn hình nền của máy tính được gọi là: (0.5 đ)
 a. Màn hình d. Chuột 
 b. Biểu tượng c. Bàn phím
 4. Phần mềm Word có biểu tượng: (0.5 đ)
 a. c. 
 b. d. 
 5. Trong phần mềm Paint công cụ nào dùng để tô màu: (0.5 đ)
 a. c.
 b. d.Cả a và b đều đúng
 6. Trong Word khi đèn Capslock tắt để gõ được chứ hoa ta nhấn giữ: (0.5 đ)
 a. Phím SHIFT c. Phím Enter
 b. Phím CTRL d. Cả 3 câsu trên đều sai 
 7. Trong phần mềm Word khi nhấn phím Backspace sẽ xoá chữ: (0.5 đ)
 a. Bên trái con trỏ soạn thảo b. Xoá chữ bên dưới con trỏ soạn thảo 
 b. Bên phải con trỏ soạn thảo c. Xoá chữ bên trên con trỏ soạn thảo 
 8. Trong phần mềm Paint công cụ dùng để: (0.5 đ)
 a. Tẩy một vùng trên hình c. Chọn hình 
 b. Di chuyển hình d. Tô màu ĐÁP ÁN
Phần I: Lý thuyết ( 5điểm)
 1. 1. Có mấy loại máy tính thường gặp: (0.5 đ) 
 a. 2 c. 4 
 b. 3 d. 5 
 2. Nháy đúp chuột là: (0.5 đ)
 a. Nháy nút trái 1 lần c. Nháy nút trái 3 lần 
 b. Nháy nút trái 2 lần d. Nháy nút trái 4 lần 
 3. Những hình vẽ nhỏ trên màn hình nền của máy tính được gọi là: (0.5 đ)
 a. Màn hình d. Chuột 
 b. Biểu tượng c. Bàn phím
 4. Phần mềm Word có biểu tượng: (0.5 đ)
 a. c. 
 b. d. 
 5. Trong phần mềm Paint công cụ nào dùng để tô màu: (0.5 đ)
 a. c.
 b. d.Cả a và b đều đúng
 6. Trong Word khi đèn Capslock tắt để gõ được chứ hoa ta nhấn giữ: (0.5 đ)
 a. Phím SHIFT c. Phím Enter
 b. Phím CTRL d. Cả 3 câsu trên đều sai 
 7. Trong phần mềm Word khi nhấn phím Backspace sẽ xoá chữ: (0.5 đ)
 a. Bên trái con trỏ soạn thảo b. Xoá chữ bên dưới con trỏ soạn thảo 
 b. Bên phải con trỏ soạn thảo c. Xoá chữ bên trên con trỏ soạn thảo 
 8. Trong phần mềm Paint công cụ dùng để: (0.5 đ)
 a. Tẩy một vùng trên hình c. Chọn hình 
 b. Di chuyển hình d. Tô màu
 Điền vào ô trống cho đúng: (1đ)
 Để được Kiểu Telex Để được Kiểu Telex
 ă aw Dấu sắc s 
 â aa Dấu huyền f
 ê ee Dấu hỏi r
 ô oo Dấu ngã x
 ơ ow Dấu nặng j
 ư uw
 đ dd

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_tin_hoc_lop_3_co_dap_an_truong_tieu.doc