Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 5 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa

Phần I: Lý thuyết (5 điểm)
Học sinh đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất!
1. Để xem tập tin và thư mục trong máy tính ta nháy đúp chuột lên biểu tượng?(0.5đ)
 a.
 b.
 c.
 d.
2. Muốn tạo một thư mục trong ổ đĩa D:\ ta nhấp phải tại vùng trống và chọn: (0.5đ)
 a. New/Shortcut
 b. New/Folder
 c. New/Text document.
 d. New/Microsoft word.
3. Để tạo bảng trong văn bản trên thanh công cụ ta chọn nút lệnh: (0.5đ)
 a.
 b.
 c.
 d.
doc 4 trang datvu 08/05/2024 210
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 5 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 5 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa

Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 5 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa
 Thứ .. ngày..tháng năm 2012
Trường Tiểu học Minh Hoà
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 
Họ tên: .
 Môn: Tin Học
Lớp: 5.
 Thời gian: 40 phút
 Điểm Lời Phê 
 Phần I: Lý thuyết (5 điểm)
 Học sinh đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất! 
 1. Để xem tập tin và thư mục trong máy tính ta nháy đúp chuột lên biểu 
 tượng?(0.5đ) 
 a. c. 
 b. 
 d. 
 2. Muốn tạo một thư mục trong ổ đĩa D:\ ta nhấp phải tại vùng trống và chọn: 
 (0.5đ)
 a. New/Shortcut c. New/Text document. 
 b. New/Folder d. New/Microsoft word. 
 3. Để tạo bảng trong văn bản trên thanh công cụ ta chọn nút lệnh: (0.5đ)
 a. c. 
 b. d. 
 4. Để chèn hình vào văn bản ta chọn lệnh: (0.5đ)
 a. Insert/Break c. insert/page number
 b. Insert/picture/clipart d. Tất cả đều sai.
 5. Để trình bày chữ đậm, sau khi đã chọn văn bản ta nháy nút: (0.5đ)
 6. Trong phần mềm Logo để viết chữ lên màn hình Logo ta dùng lệnh: (0.5đ)
 a. Label c. Save
 b. Print d. Show
 7. Để làm tính trong Logo lệnh nào sau đây là đúng: (0.5đ)
 a. PRINT_15*2 c. PRINT 15*2
 b. PRINT15*2 d. cả 3 câu trên đều đúng ĐÁP ÁN
Phần I: Lý thuyết (5 điểm)
Học sinh đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất! 
 1. Để xem tập tin và thư mục trong máy tính ta nháy đúp chuột lên biểu tượng?(0.5đ) 
 a. c. 
 b. 
 d. 
 2. Muốn tạo một thư mục trong ổ đĩa D:\ ta nhấp phải tại vùng trống và chọn: (0.5đ)
 a. New/Shortcut c. New/Text document. 
 b. New/Folder d. New/Microsoft word. 
 3. Để tạo bảng trong văn bản trên thanh công cụ ta chọn nút lệnh: (0.5đ)
 a. c. 
 b. d. 
 4. Để chèn hình vào văn bản ta chọn lệnh: (0.5đ)
 a. Insert/Break c. insert/page number
 b. Insert/picture/clipart d. Tất cả đều sai.
 5. Để trình bày chữ đậm, sau khi đã chọn văn bản ta nháy nút: (0.5đ)
 6. Trong phần mềm Logo để viết chữ lên màn hình Logo ta dùng lệnh: (0.5đ)
 a. Label c. Save
 b. Print d. Show
 7. Để làm tính trong Logo lệnh nào sau đây là đúng: (0.5đ)
 a. PRINT_15*2 c. PRINT 15*2
 b. PRINT15*2 d. cả 3 câu trên đều đúng
 8. Trong Logo để viết một thủ tục ta gõ: (0.5đ)
 a. Edit “tênthủtục” c. Edit tênthủtục
 b. Edit“tênthủtục d. Edit “tênthủtục
 9. Trong Logo để thay đổi màu bút ta dùng lệnh: (0.5đ)
 a. set pencolor c. Edit set pencolor
 b. set pensize d. Edit set pensize
 11. Dùng thủ tục để vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 100, chiều rộng là 50: (0.5đ)
 Edit “hcn
 Repeat 2 [ fd 50 rt 90 fd 100 rt 90]
Phần II: Thực hành (5 điểm)
 Tạo bảng theo mẫu sau: 
 THỜI KHÓA BIỂU

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_tin_hoc_lop_5_co_dap_an_truong_tieu.doc