Đề Kiểm tra học kì II Tiếng Anh Lớp 2 (Có đáp án)

I/ CIRCLE THE CORRECT ANSWER: (2pts)
1/ ____________to sleep.
A.go B.is C.she
2/Go _________the door.
A.to B.is C.are
3/Make_______circle.
A.an B.a C.are
4/ Who’s______________? Mother
A.She B.he
doc 6 trang datvu 08/05/2024 200
Bạn đang xem tài liệu "Đề Kiểm tra học kì II Tiếng Anh Lớp 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề Kiểm tra học kì II Tiếng Anh Lớp 2 (Có đáp án)

Đề Kiểm tra học kì II Tiếng Anh Lớp 2 (Có đáp án)
 Dau Tieng District- Education 
 Mark (s)
Department. SECOND - TERM
 TEST
Minh Hoa Primary School.
 Subject: English.
Class : 2 Time : 35 minutes
Full name :________________ 
____________________
 I/ CIRCLE THE CORRECT ANSWER: (khoanh troøn ñaùp aùn ñuùng) (2pts)
 1/ ____________to sleep.
 A.go B.is C.she
 2/Go _________the door.
 A.to B.is C.are
 3/Make_______circle.
 A.an B.a C.are
 4/ Who’s______________? Mother 
 A.She B.he
 II/ C ONNECT: noái (3pts)
 1. do homework. a. xem ti vi
 2. Watch TV. b. cao
 3. come here c. veõ tranh
 4. Draw a picture
 d. ñeán ñaây
 5. tall
 6. short e. thaáp
 f. laøm baøi taäp
 1_______;2_________;3________;4_________;5______ 
 ;6________III- Fill in the blanks: (Chọn từ thích hợp điền vào khoảng trống) (2 pts )
 1- 
 old
 A-Happy ., Hoa.
 B-Thank you. seven
 A-How . are you? 
 B- I’m .. year old for
 A-This is .. you.
 B- Thanks. birthday
 1 3- Is it a kite? 3
 No, it isn’t. It’s 
4- Is it a dog ? 4
 No, ..
 3 3- a- What can you do?
 - I can fly a kite are
 b- What is it ?
 - It’s a doll. kite
 c- Is it round?
 square
 - No, it isn’t. It’s square.
 d- What color are they?
 doll
 - They are green.
IV/ Choose the correct answer:(Chọn câu trả lời đúng) (1pt)
1- How old are you ? a- I’m fine. Thank you.
 b- I’m six years old.
2- What can you do? a- I can play with a yo-yo.
 b. I can ride a bicycle.
3-What is this? a- It’s a car.
 b- It’s a puzzle.
4- Is it round? a- Yes, it is.
 b- No, it isn’t. It’s square.
V/ Look at the pictures and write the answers: (nhìn tranh và viết câu trả 
lời) (2pts)
1- What can you do? 1
 I can jump rope.
2- What is this ? 2
 It’s a ball. 
 5

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_tieng_anh_lop_2_co_dap_an.doc