Đề khảo sát môn Toán Lớp 5 (Có đáp án)

1. 0,84 viết thành tỉ số % là:
A. 0,84% B. 8,4% C. 84% D. 840%
2. Một đàn gà vịt có tất cả 200 con. Số gà chiếm 57%. Số vịt có là:
A. 57 con B. 62 con C. 78 con D. 86 con
3. Một hình vuông có chu vi là 96m. Cạnh của hình vuông là:
A. 21cm B. 23cm C. 24cm D. 27cm
4. Hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 12cm, chiều cao 4cm, diện tích xung quanh là:
A. 47cm2 B. 48cm2 C. 58cm2 D. 68 cm2
5. Thể tích hình lập phương có cạnh 5cm là:
A. 125cm3 B. 126cm3 C. 135 cm3 D. 136 cm3

doc 4 trang datvu 08/05/2024 210
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát môn Toán Lớp 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát môn Toán Lớp 5 (Có đáp án)

Đề khảo sát môn Toán Lớp 5 (Có đáp án)
 Trường:  ĐỀ KHẢO SÁT
Lớp:  Môn: Toán
Họ tên: Thời gian: 40 phút
 ÐIỂM
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
 1. 0,84 viết thành tỉ số % là:
A. 0,84% B. 8,4% C. 84% D. 840%
 2. Một đàn gà vịt có tất cả 200 con. Số gà chiếm 57%. Số vịt có là:
A. 57 con B. 62 con C. 78 con D. 86 con
 3. Một hình vuông có chu vi là 96m. Cạnh của hình vuông là:
A. 21cm B. 23cm C. 24cm D. 27cm
 4. Hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 12cm, chiều cao 4cm, diện tích 
 xung quanh là:
A. 47cm2 B. 48cm2 C. 58cm2 D. 68 cm2
 5. Thể tích hình lập phương có cạnh 5cm là: 
A. 125cm3 B. 126cm3 C. 135 cm3 D. 136 cm3
 6. Chữ số 7 trong số thập phân 19,279 là:
A. 7 B. 7 C. 7 D. 70
 10 100 1000
 7. Trong các phân số dưới đây, phân số nào có thể viết thành phân số 
 thập phân?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 8
 3 5 6 9
 8. Phân số 5 viết dưới dạng số thập phân là:
 8
A. 0,525 B. 0,625 C. 0,675 D. 0,725
 9. Một người đi bộ đi được 12,6km trong 3 giờ. Hỏi một giờ người đó 
 đi được bao nhiệu km?
A. 3,2 B. 4,2 C. 5,2 D. 6,2
 10) 2,2 giờ =  phút?
A. 122 B. 132 C. 202 D. 222
 11. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 650kg =  tấn là: ĐÁP ÁN
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 5,5 ðiểm (mỗi câu đúng 
được 0.5 đ)
 1. 0,84 viết thành tỉ số % là:
A. 0,84% B. 8,4% C. 84% D. 840%
 2. Một đàn gà vịt có tất cả 200 con. Số gà chiếm 57%. Số vịt có là:
A. 57 con B. 62 con C. 78 con D. 86 con
 3. Một hình vuông có chu vi là 96m. Cạnh của hình vuông là:
A. 21cm B. 23cm C. 24cm D. 27cm
 4. Hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 12cm, chiều cao 4cm, diện tích 
 xung quanh là:
A. 47cm2 B. 48cm2 C. 58cm2 D. 68 cm2
 5. Thể tích hình lập phương có cạnh 5cm là: 
A. 125cm3 B. 126cm3 C. 135 cm3 D. 136 cm3
 6. Chữ số 7 trong số thập phân 19,279 là:
A. 7 B. 7 C. 7 D. 70
 10 100 1000
 7. Trong các phân số dưới đây, phân số nào có thể viết thành phân số 
 thập phân?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 8
 3 5 6 9
 8. Phân số 5 viết dưới dạng số thập phân là:
 8
A. 0,525 B. 0,625 C. 0,675 D. 0,725
 9. Một người đi bộ đi được 12,6km trong 3 giờ. Hỏi một giờ người đó 
 đi được bao nhiệu km?
A. 3,2 B. 4,2 C. 5,2 D. 6,2
 10. 2,2 giờ =  phút?
A. 122 B. 132 C. 202 D. 222
 11. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 650kg =  tấn là:
A. 0,65 B. 6,5 C. 65 D. 650
Bài 2: Đặt tính rồi tính: mỗi phép tính đúng được 0.5đ
 5,668 + 31,3 205,71 – 68,56 31,3 x 2,7 21,35 : 7
 + 5,668 - 205,71 x 31,3 21,35 7
 31,3 68,56 2,7 0 3 3,05
 36,968 137,15 2191 35 
 626 0
 84,51

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_mon_toan_lop_5_co_dap_an.doc