Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 4 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa

Phần I: Lý thuyết ( 5 điểm)
Học sinh đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất!
1. Trong phần mềm Logo lệnh FD n có nghĩa: (0.5đ)
 a. Rùa tiến về phía trước n bước
 b. Rùa lùi về phía sau n bước
 c. Rùa nhấc bút
 d. Rùa hạ bút
2. Trong phần mềm Logo lệnh RT k có nghĩa: (0.5đ)
 a. Rùa quay trái k độ
 b. Rùa quay phải k độ
 c. Rùa quay đằng sau k độ
 d. Cả a, b, c đều đúng
doc 4 trang datvu 08/05/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 4 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 4 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa

Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học Lớp 4 (Có đáp án) - Trường Tiểu học Minh Hòa
 Trường Tiểu học Minh Hoà Thứ .. ngày .. tháng .. năm 2012
Họ tên: . ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Lớp: 4. Môn: Tin Học 
 Thời gian: 40 phút
 Điểm Lời Phê 
 LT:
 TH:
 Phần I: Lý thuyết ( 5 điểm)
 Học sinh đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất! 
 1. Trong phần mềm Logo lệnh FD n có nghĩa: (0.5đ) 
 a. Rùa tiến về phía trước n bước c. Rùa nhấc bút
 b. Rùa lùi về phía sau n bước d. Rùa hạ bút
 2. Trong phần mềm Logo lệnh RT k có nghĩa: (0.5đ)
 a. Rùa quay trái k độ c. Rùa quay đằng sau k độ
 b. Rùa quay phải k độ d. Cả a, b, c đều đúng
 3. Trong phần mềm Paint để chọn một phần hình vẽ ta sử dụng công cụ: (0.5đ)
 a. c. 
 b. d. 
 4. Trong phần mềm Paint để tô màu ta sử dụng công cụ? (0.5đ) 
 a. c. 
 b. d. 
 5. Trong phần mềm Word để tiến hành lưu văn bản lần đầu tiên ta nháy chuột 
 lên công cụ: (0.5đ)
 a. c. 
 b. d. 
 6. Trong phần mềm Word để căn lề trái ta chọn nút lệnh: (0.5đ)
 a. c. 
 b. d. 
 7. Trong phần mềm Word để sao chép phần văn bản đã chọn ta nháy nút: 
 (0.5đ)
 a. 
 b. c. 
 d. ĐÁP ÁN
Học sinh đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất! 
 1. Trong phần mềm Logo lệnh FD n có nghĩa: (0.5đ) 
 a. Rùa tiến về phía trước n bước c. Rùa nhấc bút
 b. Rùa lùi về phía sau n bước d. Rùa hạ bút
2. Trong phần mềm Logo lệnh RT k có nghĩa: (0.5đ)
 a. Rùa quay trái k độ c. Rùa quay đằng sau k độ
 b. Rùa quay phải k độ d. Cả a, b, c đều đúng
 3. Trong phần mềm Paint để chọn một phần hình vẽ ta sử dụng công cụ: (0.5đ)
 a. c. 
 b. d. 
 4. Trong phần mềm Paint để tô màu ta sử dụng công cụ? (0.5đ) 
 a. c. 
 b. d. 
 5. Trong phần mềm Word để tiến hành lưu văn bản lần đầu tiên ta nháy chuột lên 
 công cụ: (0.5đ)
 a. c. 
 b. d. 
 6. Trong phần mềm Word để căn lề trái ta chọn nút lệnh: (0.5đ)
 a. c. 
 b. d. 
 7. Trong phần mềm Word để sao chép phần văn bản đã chọn ta nháy nút: (0.5đ)
 a. 
 b. c. 
 d. 
 8. Trong phần mềm Word để trình bày kiểu chữ in đậm ta nháy nút: (0.5đ)
 9. Hãy viết cấu trúc của câu lệnh Repeat? (1đ)
 Repeat n [các câu lệnh lặp]
Phần II: thực hành ( 5 điểm)
 Đề: Sử dụng các câu lệnh đã học để điều khiển Rùa vẽ một hình vuông có cạnh là 50.
 FD 50
 RT 90
 FD 50
 RT 90

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_tin_hoc_lop_4_co_dap_an_truong_tieu.doc