Đề kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 1 (Có đáp án)

3- Cho các số: 15, 70, 85, 90, 63. (1 đ)
a- Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:
b- Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:........................................................................
4- Điền dấu >, <, = (1.5 đ)
10 + 20.........30
15 + 3...........20
20 + 30.........20 + 40
17 - 5.........10 + 5
14 + 4........18 + 0
10 + 6........19 - 2
2- Giải toán: ( 3 đ)
a/- Lớp 1B có 20 bạn nữ và 10 bạn nam. Hỏi lớp 1B có tất cả bao nhiêu bạn ?
b/- Vườn nhà Mai có 10 cây cam, bố trồng thêm 5 cây nữa. Hỏi vườn nhà Mai có tất cả bao nhiêu cây cam ?
doc 2 trang datvu 08/05/2024 150
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 1 (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 1 (Có đáp án)
 Trường tiểu học.. KIỂM TRA CUỐI NĂM
 Năm học : 2011 - 2012
Lớp 1  MÔN : Toán 1
Họ tên:  Thời gian 40 phút
I. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (2 đ)
 1- Tính : 15 + 3 = ?
 A- 45 B- 18 C- 12
 2- Tính : 30 cm + 50 cm = ?
 A- 80 B- 80 cm C- 20 cm
 3- Số : .......... < 20
 A- 30 B- 40 C- 10
 4- Số liền trước số 19 là số nào ?
 A- 17 B- 18 C- 20
 II- Tự luận. (8 đ)
 1- Đặt tính rồi tính: (2 đ)
 15 + 3 18 - 2 10 + 40 19 - 5
 .......... .......... .......... ..........
 .......... .......... .......... ..........
 .......... .......... .......... ..........
 3- Cho các số: 15, 70, 85, 90, 63. (1 đ)
 a- Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:........................................................................
 b- Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:........................................................................ 
 4- Điền dấu >, <, = (1.5 đ)
 10 + 20.........30 17 - 5.........10 + 5
 15 + 3...........20 14 + 4........18 + 0
 20 + 30.........20 + 40 10 + 6........19 - 2
 2- Giải toán: ( 3 đ)
 a/- Lớp 1B có 20 bạn nữ và 10 bạn b/- Vườn nhà Mai có 10 cây cam, bố 
 nam. Hỏi lớp 1B có tất cả bao nhiêu trồng thêm 5 cây nữa. Hỏi vườn nhà Mai 
 bạn ? có tất cả bao nhiêu cây cam ?
 Bài giải Bài giải
 ................................................................ .....................................................................
 ................................................................ .....................................................................
 ................................................................ .....................................................................
 5- Đúng ghi Đ, sai ghi S (0.5 đ) - Điểm A ở trong hình tam giác
 - Điểm B ở ngoài hình tam giác
 A B
 . . - Điểm C ở trong hình tam giác
 M - Điểm D ở trong hình tam giác
 .
 C - Điểm M ở ngoài hình tam giác
 .
 D
 .

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_toan_lop_1_co_dap_an.doc