Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 2 (Có đáp án)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.
Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số là :
a) 19 b) 12 c) 10
Câu 2: Số liền sau của 899 là số :
a) 809 b) 900 c) 889
Câu 3: Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :
a) 54 , 45 , 33 , 28 b) 45 , 33 , 28 , 54 c) 28 , 33, 45 , 54
Câu 4: 1dm = …….cm
a) 100 b) 10 c) 1

doc 4 trang datvu 08/05/2024 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 2 (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 2 (Có đáp án)
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II:MÔN TOÁN
 LỚP 2 - NĂM HỌC: 2011 - 2012
ĐỀ ĐỀ XUẤT Thời gian làm bài : 60 phút, không kể thời gian giao đề
 (Đề có 2 trang)
 Điểm Giám khảo số 1 Giám khảo số 2 Số phách
 Bằng chữ
 Bằng số
 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 
 Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.
Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số là : 
 a) 19 b) 12 c) 10
Câu 2: Số liền sau của 899 là số :
 a) 809 b) 900 c) 889
Câu 3: Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :
a) 54 , 45 , 33 , 28 b) 45 , 33 , 28 , 54 c) 28 , 33, 45 , 54
Câu 4: 1dm = .cm
 a) 100 b) 10 c) 1
 II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm) 
Câu 4: (0,5 điểm) Hình bên : 
 - Có ... hình tam giác
 - Có ... hình tứ giác
Câu 5: (1,5 điểm) Có 50 học sinh chia đều thành 5 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? 
 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT
 MÔN TOÁN LỚP 2 - NĂM HỌC: 2011 – 2012
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 
 Đúng mỗi câu 0,25 điểm
Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số là : 
 c) 10
Câu 2: Số liền sau của 899 là số :
 b) 900
Câu 3: Dãy số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn :
 c) 28 , 33, 45 , 54
Câu 4: 1dm = .cm
 b) 10
 II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm) 
Câu 1: (1điểm) Đúng 2 phép tính được 0,25 điểm
 2 x 3 = 6 5 x 2 = 10 0 : 4 = 0 3 x 4 = 12
 6 : 3 = 2 10 : 5 = 2 3 : 3 = 1 12 : 4 = 3
Câu 2: (1 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm
68 + 26 80 - 60 635 + 241 295 - 105
 68 80 635 295
+ - + - 
 26 60 241 105
 94 20 876 190
Câu 3: (1,5 điểm) Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
 x + 12 = 21 x : 5 = 3 52 - x = 15
 x = 21 – 12 x = 3 x 5 x = 52 - 15
 x = 9 x = 15 x = 37
Câu 4: (0,5 điểm) Hình bên : 

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_2_co_dap_an.doc