Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng Việt Lớp 3 (Có đáp án)

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1. Số liền sau của số 54829 là:
A. 54839 B.54819 C. 54828 D. 54830
2. Số bé nhất trong các số 74203; 100000; 54307; 90421 là:
A. 100 000 B. 54307 C. 74203 D. 90421
3. Số tròn chục liền trước số 13090 là:
A. 13091 B. 13100 C. 13080 D. 130
4 . Chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 8 cm là:
A. 18 cm B. 28 cm C. 26 cm D. 36 cm
5. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 4cm là:
A. 24cm2 B. 80cm2 C. 80cm D. 42cm2
6. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 2m 14 cm =……..cm là?
A. 214cm B. 214 C. 16 cm D. 34 cm
7. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 1 kg = ….g , số diền vào dấu chấm là:
A. 10 g B . 100g C. 1g D. 1000g
8. Số dư của phép chia 85 : 4 là:
A. 4 B . 2 C. 1 D. 3
doc 8 trang datvu 08/05/2024 170
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng Việt Lớp 3 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng Việt Lớp 3 (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán + Tiếng Việt Lớp 3 (Có đáp án)
 Trường Tiểu học Minh Hòa Thứ ngày tháng năm 2011
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Lớp: 3/ Môn: Tóan
Họ và tên: .. Thời gian: 40 phút
 Điểm Nhận xét của giáo viên
 Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
 1. Số liền sau của số 54829 là:
 A. 54839 B.54819 C. 54828 D. 54830 
 2. Số bé nhất trong các số 74203; 100000; 54307; 90421 là:
 A. 100 000 B. 54307 C. 74203 D. 90421 
 3. Số tròn chục liền trước số 13090 là:
 A. 13091 B. 13100 C. 13080 D. 130
 4 . Chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 8 cm là:
 A. 18 cm B. 28 cm C. 26 cm D. 36 cm
 5. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 4cm là:
 A. 24cm2 B. 80cm2 C. 80cm D. 42cm2
 6. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 2m 14 cm =..cm là?
 A. 214cm B. 214 C. 16 cm D. 34 cm
 7. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 1 kg = .g , số diền vào dấu chấm là:
 A. 10 g B . 100g C. 1g D. 1000g
 8. Số dư của phép chia 85 : 4 là: 
 A. 4 B . 2 C. 1 D. 3 
 Bài 2: Đồng hồ chỉ:
 . .. Trường Tiểu học Minh Hòa Thứ ngày tháng năm 2011
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Lớp: 3/ Môn: Tiếng Việt (Bài tập)
Họ và tên: .. Thời gian: 30 phút
 Điểm Nhận xét của giáo viên
 I. Đọc thầm bài : Ngày hội rừng xanh 
 Chim gõ kiến nổi mõ Công dẫn đầu đội múa
 Gà rừng gọi vòng quanh Khướu lĩnh xướng dàn ca
 Sáng rồi, đừng ngủ nữa Kì nhông diễn ảo thuật
 Nào, đi hội rừng xanh! Thay đổi hoài màu da.
 Tre, trúc thổi nhạc sáo Nấm mang ô đi hội
 Khe suối gảy nhạc đàn Tới suối, nhìn mê say
 Cây rủ nhau thay áo Ơ kìa anh cọn nước
 Khoác bao màu tươi non. Đang chơi trò đu quay.
 Vương Trọng
 II. Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt tước câu trả lời 
 đúng:
 1. Bài thơ tả cảnh gì?
 A. cảnh ngày hội
 B. cảnh ngày hội rừng xanh
 C. cảnh các con vật trong rừng
 2. Khi tả các con vật trong ngày hội rừng xanh, tác giả đã chú ý đến điều gì?
 A. Hoạt động của các con vật.
 B. Hình dáng của các con vật. 
 C. Tính nết của các con vật. Thứ ngày..tháng ..năm 2011
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
 MÔN: Tiếng Việt (Phấn đọc thành tiếng)
 GV cho hs bốc thăm bài và đọc một đoạn (khoảng 70chữ) và trả lời câu hỏi có trong 
đoạn đó. Lưu ý: 2 hs đọc kế nhau thì không đọc cùng một bài.
 1/ Cuộc chạy đua trong rừng
 2/ Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
 3/ Bài hát trồng cây 
 4/ Cuốn sổ tay
 5/ Cóc kiện trời
 HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 3
 PHAÀN ÑOÏC THAØNH TIEÁNG (6 ñieåm)
 * Ñoïc ñuùng tieáng , ñuùng töø : 3 ñieåm
 (ñoïc sai döôùi 3 tieáng: 2,5ñieåm, ñoïc sai töø 3 hoaëc 4 tieáng: 2 ñieåm ; ñoïc sai töø 5 
 hoaëc 6 tieáng: 1,5ñieåm, ñoïc sai töø 7 hoaëc 8 tieáng: 1 ñieåm; ñoïc sai töø 9 hoaëc 10 
 tieáng: 0,5 ñieåm; ñoïc sai treân 10 tieáng : 0 ñieåm)
 * Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu (coù theå maéc loãi veà ngaét nghæ hôi ôû moät 
 hoaëc 2 choã) : 1 ñieåm.
 Khoâng ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng ôû 3 ñeán 4 daáu caâu : 0,5 ñieåm ; khoâng ngaét nghæ 
 hôi ñuùng ôû 5 daáu caâu trôû leân : 0 ñieåm)
 * Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu (khoâng quaù 1 phuùt) : 1ñieåm
 (ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0,5 ñieåm ; ñoïc quaù 2 phuùt , phaûi ñaùnh vaàn nhaåm: 
 0 ñieåm)
 * Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu : 1 ñieåm
 (Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng: 0,5 ñieåm; traû lôøi sai hoaëc khoâng 
 traû lôøi ñöôïc: 0 ñieåm)
 2. Đọc thầm và làm bài tập: 5 điểm (mỗi ý đúng được 1đ)
 Câu 1 2 3 4
 Ý đúng HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 3
Bài 1: 2Đ 
Bài 2: 1đ
Bài 3: 1đ 
Bài 4: 2đ
Bài 5: 1đ
Bài 6: 1.5đ
Tìm số km đường đào trong một ngày 0.5
Tìm số km đường đào trong một ngày 0.5
Lời giải + đáp số 0.5
Bài 7: 1.5đ
Tìm chiều dài 0.5
Tính diện tích 0.5
Lời giải + đáp số 0.5

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_nam_mon_toan_tieng_viet_lop_3_co_dap_an.doc