Giáo án tổng hợp các môn Khối 3 - Tuần 35

1. Ổn định, tổ chức: (1).
- Cho học sinh hát chuyển tiết.
2. Kiểm tra bài cũ: (2).
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của học sinh.
- Nhận xét qua kiểm tra.
3. Bài mới: (30).
a. Giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu tiết học.
- Ghi đầu bài lên bảng.
- Gọi học sinh nhắc lại đầu bài.
b. Kiểm tra tập đọc:
- Chuẩn bị phiếu gắp thăm tên các bài Tập đọc và Học thuộc lòng từ tuần 19 đến 34 để học sinh lên bảng bốc thăm.
- Cho học sinh bốc thăm và chuẩn bị bài.
- Yêu cầu học sinh đọc và trả lời 1 2 câu hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét, bổ sung ý cho học sinh.
- Đánh giá, ghi điểm.
c. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
- Giáo viên yêu cầu học sinh mở SGK/141.
- Cho học sinh quan sát tranh và giới thiệu bài.
- Đọc mẫu bài thơ: “Cua Càng thổi xôi”.
- Gọi học sinh đọc lại bài.
- Hớng dẫn học sinh mở vở bài tâp làm bài.

doc 25 trang datvu 17/05/2024 90
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp các môn Khối 3 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án tổng hợp các môn Khối 3 - Tuần 35

Giáo án tổng hợp các môn Khối 3 - Tuần 35
 Phũng GD-ĐT Bến Cỏt 1 Trường Tiểu Học Mỹ Phước 
 TUẦN 35
 (Từ 07 / 5 đến 11/ 5/ 2012)
 Thứ Mụn học Tiết Tờn bài dạy
 TĐ-KC
 THỨ 2 69-35 ễn tập và kiểm tra đọc thành tiếng ( tiết 1+2 )
 T
 7-5-2012 171 ễn tập về giải toỏn ( tt )
 ĐĐ
 35 Kiểm tra
 ễn tập và kiểm tra đọc thành tiếng ( tiết 3 )
 THỨ 3 CT 69
 Luyện tập chung
 8-5-2012 T 172
 ễn tập và kiểm tra đọc thành tiếng ( tiết 4 )
 TĐ 70
 LTVC 35 ễn tập và kiểm tra đọc thành tiếng ( tiết 5 )
 THỨ 4 TV 35 ễn tập và kiểm tra đọc thành tiếng ( tiết 6 )
 9 -5-2012 T 173 Luyện tập chung
 TNXH 69 ễn tập
 Kiểm tra đọc
 THỨ 5 CT 70
 Luyện tập chung
 10-5-2012 T 174
 Kiểm tra
 TC 35
 TLV 35 Kiểm tra viết
 THỨ 6
 T 175 Kiểm tra định kỡ
 11-5-2012
 TNXH 70 Kiểm tra
 SHTT 35 Tuần 35
 Thứ hai ngày 7 thỏng 05 năm 2012.
 TẬP ĐỌC + KỂ CHUYỆN
 ễN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC Kè II. ( tiết 1+2 )
Giỏo Viờn : Nguyễn Hoàng Thanh Phũng GD-ĐT Bến Cỏt 3 Trường Tiểu Học Mỹ Phước 
*Bài tập 2/76: Viết một thông báo ngắn về *Bài tập 2/76: Viết một thông báo ngắn về ...
... - Nêu yêu cầu trong VBT/76.
- Nêu yêu cầu bài tập, hớng dẫn học sinh 
làm bài tập. => Cần chú ý viết lời văn gọn, trang trí đẹp.
? Khi viết thông báo cần chú ý điều gì ? - Các nhóm viết thông báo vào bảng nhóm.
- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 4 
học sinh và viết vào bảng nhóm.
- Giúp đỡ các nhóm và nhắc lại các yêu cầu 
sau:
 + Về nội dung : đủ thông tin theo mẫu. - Các nhóm dán và đọc thông báo.
 + Về hình thức: đẹp, lạ mắt, hấp dẫn. - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bình chọn nhóm 
- Gọi các nhóm lên dán thông báo và trình có bản thông báo viết đúng và trình bày hấp dẫn 
bày thông báo của nhóm mình. nhất.
- Tuyên dơng nhóm có bài đẹp nhất. - Nhận xét, tuyên dơng.
4. Củng cố, dặn dò: (2’).
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về viết và trình bày thông - Về nhà viết lại thông báo vào vở.
báo của mình và chuẩn bị bài cho tiết sau. - Chuẩn bị bài cho tiết sau.
 Kể chuyện
 I.Mục tiờu
 - Mức độ, yờu cầu kỷ năng đọc như ở tiết 1.
 -Tỡm được một số từ ngữ về cỏc chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc, Sỏng tạo, Nghệ 
 thuật (BT2)
 II. Đồ dùng dạy học:
 - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 34
 - Chuẩn bị 4 tờ phiếu khổ to kẻ sẵn mẫu sau:
 Bảo vệ tổ quốc. - Từ ngữ cùng nghĩa với Tổ quốc: ....
 - Từ ngữ chỉ trí thức: ...
 Sáng tạo.
 - Từ ngữ chỉ hoạt động trí thức: ...
 - Từ ngữ chỉ những ngời hoạt động nghệ thuật: ...
 Nghệ thuật. - Từ ngữ chỉ hoạt động nghệ thuật: ...
 - Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật: ...
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh.
1. ổn định, tổ chức: (1’).
- Cho học sinh hát chuyển - Hát chuyển tiết.
tiết.
2. Kiểm tra bài cũ: (2’). - Chuẩn bị bài ở nhà.
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài ở - Lớp trởng kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn.
nhà của học sinh.
- Nhận xét qua kiểm tra.
3. Bài mới: (30’). - Lắng nghe, theo dõi.
a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài vào vở.
 Giỏo Viờn : Nguyễn Hoàng Thanh Phũng GD-ĐT Bến Cỏt 5 Trường Tiểu Học Mỹ Phước 
- Gọi đại diện các nhóm trình múa viết văn, ...
bày. *Từ ngữ chỉ các môn nghệ thuật: âm nhạc, văn học, kiến trúc, 
- Nhận xét, sửa sai cho học điêu khắc, ...
sinh. - Nhận xét, sửa sai vào vở.
4. Củng cố, dặn dò: (2’).
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về làm lại các - Về nhà làm lại các bài tập trên vào vở.
bài tập trên. - Chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Chuẩn bị bài cho tiết sau.
 ****************************************************************** 
 TOÁN : 171
 ễN TẬP VỀ GIẢI TOÁN.
 (Tiếp theo).
 I. Mục tiờu:
 -Biết giải bài toỏn bằng hai phộp tớnh và bài toỏn liờn quan đến rỳt về đơn vị.
 -Biết tớnh giỏ trị của biếu thức
 * Làm bài tập : 1, 2, 3, 4(a)
 II. Chuẩn bị:
 1. Giỏo viờn:
 - Giỏo ỏn, đồ dựng dạy học.
 2. Học sinh:
 - Đồ dựng học tập, ...
 III. Cỏc hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giỏo viờn. Hoạt động của học sinh.
 1. Ổn định, tổ chức: (1’).
 - Cho học sinh hỏt chuyển tiết. - Hỏt chuyển tiết.
 2. Kiểm tra bài cũ: (5’).
 - Gọi học sinh lờn bảng làm bài tập 3/176. - Lờn bảng chữa bài tập về nhà.
 Bài giải:
 Số cõy đó trồng là:
 20500 : 5 = 4100 (cõy).
 Số cõy cũn phải trồng theo kế hoạch là:
 20500 – 4100 = 16400 (cõy).
 Đỏp số:16400 cõy.
 - Nhận xột, sửa sai cho học sinh. - Nhận xột, sửa sai.
 3. Bài mới: (28’).
 a. Giới thiệu bài:
 - Ghi đầu bài lờn bảng. - Lắng nghe, ghi đầu bài vào vở.
 - Gọi học sinh nhắc lại đầu bài. - Nhắc lại đầu bài.
 b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
 *Bài 1/176: Bài toỏn. *Bài 1/176: Bài toỏn.
 - Gọi học sinh nờu yờu cầu bài tập. - Nờu yờu cầu bài tập: Tớnh nhẩm.
 Giỏo Viờn : Nguyễn Hoàng Thanh Phũng GD-ĐT Bến Cỏt 7 Trường Tiểu Học Mỹ Phước 
 - Chuẩn bị bài cho tiết sau.
 Đạo đức : 35
 KIỂM TRA
=========================================================
 Thứ ba , ngày 8 thỏng 05 năm 2012
 Chớnh Tả
 ễN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC Kè II. (tiết 3 )
I. Mục tiờu:
Mức độ, yờu cầu về kỹ năng đọc như ở tiết 1.
-Nghe – viết đỳng, bài Nghệ nhõn Bỏt Tràng (tốc độ viết khoảng 70 chữ/15 
phỳt) ; khụng mắc quỏ 5 lỗi trong bài ; biết trỡnh bài thơ theo thể lục bỏt 
(BT2).
II. Đồ dùng dạy học:
 - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 34
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh.
1. ổn định, tổ chức: (1’).
- Cho học sinh hát chuyển tiết. - Hát chuyển tiết.
2. Kiểm tra bài cũ: (2’).
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của - Chuẩn bị bài ở nhà.
học sinh. - Lớp trởng kiểm tra sự chuẩn bị bài của 
- Nhận xét qua kiểm tra. các bạn.
3. Bài mới: (30’).
a. Giới thiệu bài:
- Nêu mục tiêu tiết học. - Lắng nghe, theo dõi.
- Ghi đầu bài lên bảng. - Ghi đầu bài vào vở.
- Gọi học sinh nhắc lại đầu bài. - Nhắc lại đầu bài.
b. Kiểm tra tập đọc:
- Chuẩn bị phiếu gắp thăm tên các bài - Chuẩn bị lên bảng bốc thăm bài.
Tập đọc và Học thuộc lòng từ tuần 19 
đến 34 để học sinh lên bảng bốc thăm.
- Cho học sinh bốc thăm và chuẩn bị - Bốc thăm và chuẩn bị bài trong vòng 2 
bài. phút.
- Yêu cầu học sinh đọc và trả lời 1 2 - Đọc và trả lời câu hỏi của bài.
câu hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét, bổ sung ý cho học sinh. - Lớp lắng nghe, theo dõi và nhận xét.
- Đánh giá, ghi điểm.
c. Viết chính tả “Nghệ nhân Bát 
Giỏo Viờn : Nguyễn Hoàng Thanh Phũng GD-ĐT Bến Cỏt 9 Trường Tiểu Học Mỹ Phước 
 4. Củng cố, dặn dò: (2’).
 - Nhận xét tiết học. - Nhận xét, bổ sung thêm cho bạn.
 - Dặn học sinh về làm bài tập - Về nhà làm bài tập 2/79/VBT.
 2/VBT/79. - Chuẩn bị bài cho tiết sau.
 - Chuẩn bị bài cho tiết sau.
 TOÁN ; 172
 LUYỆN TẬP CHUNG.
 I. Mục tiờu:
 -Biết đọc viết cỏc số cú đến 5 chữ số.
 -Biết thực hiện cỏc phộp tớnh cộng, trừ, nhõn, chia ; tớnh giỏ trị của biều thức.
 -Biết giải bài toỏn liờn quan đến rỳt về đon vị.
 * làm bài tập: 1 (a, b, c), 2, 3, 4.
 II. Đồ dựng dạy - học:
 - Bảng phụ ghi cỏc bài tập cho học sinh làm bài tập.
III. Cỏc hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giỏo viờn. Hoạt động của học sinh.
 1. Ổn định tổ chức: - Hỏt
 - Cho học sinh hỏt chuyển tiết. - Lờn bảng thực hiện theo yờu cầu.
 2. Kiểm tra bài cũ: Bài giải:
 - Gọi học sinh lờn bảng làm bài tập Mỗi xe tải chở được số muối là:
 2/176. 15700 : 5 = 3140 (kg).
 Đợt đầu hai xe đó chở được số muối là:
 3140 x 2 = 6280 (kg).
 Đỏp số: 6280 kg.
 - Nhận xột, bổ sung.
 - Lắng nghe, ghi đầu bài vào vở.
 - Nhắc lại đầu bài.
 - Nhận xột, bổ sung. *Bài tập 1/177: Viết cỏc số.
 3. Bài mới: - Đọc yờu cầu trong sỏch giỏo khoa.
 a. Giới thiệu bài:
 - Ghi đầu bài lờn bảng. - Lớp làm vào vở, lờn bảng làm bài.
 - Gọi học sinh nhắc lại đầu bài.
 b. Hướng dẫn ụn tập: a./ 76 245. c./ 90 900.
 *Bài tập 1 (a, b, c). b./ 51 807. d./ 22 002.
 - Gọi học sinh đọc yờu cầu.
 - Hướng dẫn học sinh làm bài. - Nhận xột, sửa sai.
 - Gọi 4 học sinh lờn bảng làm bài. *Bài tập 2/177: Đặt tớnh rồi tớnh.
 + HS 1: Đọc cỏc số phần a và b. - Nờu yờu cầu bài tập.
 + HS 2: Viết cỏc số phần a và b. - Lờn bảng làm bài tập, lớp làm bài vào vở.
 + HS 3: Đọc cỏc số phần c và d. a./ 54287 + 29508 b./ 4508 3
 + HS 4: Viết cỏc số phần c và d. 54208 4508
 + 
 - Nhận xột, ghi điểm cho học sinh. 29508 3
 Giỏo Viờn : Nguyễn Hoàng Thanh 

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_cac_mon_khoi_3_tuan_35.doc